PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK STOMATOLOG.INFO

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto podmienky používania (ďalej len "podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti
medzi všetkými návštevníkmi (ďalej len používatelia") portálu Stomatolog.INFO (ďalej len "portál"), a prevádzkovateľom portálu (ďalej len "prevádzkovateľ") umiestnením na adrese https://stomatolog.info. Predpisy týchto podmienok sú záväzné pre všetkých používateľov portálu.
1.2. Podľa týchto podmienok je portál určený iba pre osoby, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Maloletým registrácia na portáli je zakázaná. Používaním tohto portálu potvrdzujete, že máte najmenej 16 rokov.
1.3. Používanie portálu vrátane registrácie na portáli znamená, že používateľ bol s podmienkami oboznámený a súhlasí s nimi.
1.4. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto podmienky bez predchádzajúceho a / alebo následného upozornenia používateľov portálu. Ďalšie používanie portálu znamená súhlas používateľov s týmito zmenami alebo doplnkami. Aktuálna verzia podmienok je vždy na stránke na: https://stomatolog.info/podmienky-pouzivania.

 

2. Základné pojmy

 

2.1. Stomatologický portál Stomatolog.INFO (ďalej len "portál") je internetový zdroj umiestnený na doméne https://stomatolog.info. Koncept portálu zahŕňa jeho softvér, dizajn, databázu, ako aj obsah všetkých jeho subdomén, sekcií, podsekcií a internetových stránok.
2.2. Používateľ portálu (ďalej len "používateľ" alebo "používatelia") t. z. akákoľvek osoba, ktorá vstupuje na portál prostredníctvom internetu.
2.3. Vlastníkom (ďalej len "vlastník") portálu je spoločnosť Zubár-Pro, s. r. o., so sídlom: Rubínová 3134/1, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103670 / B, IČO: 48136727.
2.4. Vlastník portálu vlastní všetky výhradné práva k portálu vrátane práv na názov domény portálu a jeho prevádzku.
2.5. Prevádzkovateľ portálu (ďalej len "prevádzkovateľ ") je osoba poverená vlastníkom portálu na správu portálu a ďalšie akcie súvisiace s jeho používaním. Prevádzkovateľ portálu koná v mene vlastníka portálu a v jeho záujme.
2.6. Používateľský profil (ďalej len "profil") je osobné konto používateľa vytvorené pri registrácii na portáli, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi identifikovať každého používateľa pomocou unikátneho prihlasovacieho mena a hesla.
2.7. Používateľský účet (ďalej len "účet") - časť portálu prístupná registrovaným používateľom po autorizácii, prostredníctvom ktorej používateľ spravuje svoj profil, a tiež vykonáva rôzne aktivity, ktoré poskytuje funkčnosť portálu pre registrovaných používateľov.
2.8. Používateľské meno (prihlasovacie meno) je unikátny identifikátor používateľa, ktorý umožňuje používateľovi vstúpiť na portál.
2.9. Registrácia na portáli (ďalej len "registrácia") - úkony používateľa súvisiace s vložením informácií o sebe do databázy portálu v registračnom formulári (identifikačné údaje) a zaslaním zadaných informácií prevádzkovateľovi stlačením tlačidla "registrovať" so zámerom vytvorenia účtu, ktorý umožní využívanie ďalších služieb portálu. Vykonanie týchto úkonov znamená potvrdenie úplnosti a pravdivosti informácií zadaných v registračnom formulári.
2.10. Autorizácia je autentifikácia osoby, ktorá získava prístup na portál, vykonávaná používateľom zadaním jeho prihlasovacieho mena a hesla do autorizačného formulára na portáli.
2.11. Identifikačné údaje sú unikátne informácie o konkrétnom používateľovi (prihlasovacie meno, e-mail, heslo atď.).

 

3. Registrácia

 

3.1. Registrácia
3.1.1. Registrovať sa na portáli je možné vytvorením používateľského profilu (prostredníctvom e-mailu, loginu a hesla) alebo cez účet vytvorený na sociálnej sieti Facebook, resp. cez Google účet.
3.1.2. Na portáli je možné registrovať typ účtu podľa druhu činnosti - zubný lekár; zubný asistent; ambulancia; zubný technik; laboratórium; zástupca organizácie; predaj, výroba, servis stomatologickej techniky a materiálov; študent; vzdelávacia inštitúcia; iné.
3.1.3. Typ účtu nie je možné zmeniť.
3.1.4. V prípade registrácie prostredníctvom sociálnych sietí nie je možné vybrať typ účtu. Tieto informácie je možné pridať k účtu zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3.2. Pravidlá registrácie
3.2.1. Pri Registrácii používateľ súhlasí s poskytnutím pravdivých informácií o sebe a zaväzuje sa udržiavať svoje údaje aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu.
3.2.2. Pri Registrácii na portáli prostredníctvom vytvorenia užívateľského účtu (zadaním e-mailu, loginu a hesla) musí používateľ uviesť platnú e-mailovú adresu.
3.2.3. V prípade poskytnutia zámerne nesprávnych informácií, prevádzkovateľ má právo pozastaviť a / alebo zrušiť registráciu používateľa.
3.2.4. Na jednu e-mailovú adresu je možné zaregistrovať iba jeden účet.
3.3. Predplatné
3.3.1. Pri registrácii sa používateľ neprihlási na odber noviniek.
3.3.2. V príslušnej sekcii Odber Newslettera alebo v sekcii Newsletter v dolnej časti ľubovoľnej stránky sa môže používateľ kedykoľvek prihlásiť na odber alebo odhlásiť sa z odberu.

 

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

4.1. Prevádzkovateľ portálu vykonáva správu portálu, určuje služby portálu, jeho štruktúru a vzhľad, povoľuje a obmedzuje prístup na portál a uplatňuje ďalšie práva, ktoré k tomu patria.
4.2. Prevádzkovateľ portálu rieši problémy spojené s komerčným využitím portálu, najmä otázky týkajúce sa možnosti umiestňovania reklamných článkov, noviniek, bannerov a pod.
4.3. V prípade porušenia týchto pravidiel používateľom má prevádzkovateľ právo dočasne pozastaviť a / alebo zablokovať prístup používateľa na portál alebo jeho jednotlivé služby na dobu neurčitú a v prípade opakovaného a / alebo hrubého porušenia pravidiel vymazať účet používateľa.
4.4. Prevádzkovateľ má právo (nie je však povinný) pred publikovaním predbežne moderovať inzeráty, komentáre, iné materiály používateľa, v rámci ktorých môže vykonávať tieto činnosti: kontrolovať a opravovať interpunkciu, pravopisné a štylistické chyby; odstraňovať správy a komentáre, ktoré nesúvisia s diskutovanou témou.
4.5. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť užívateľovi zverejňovať informácie na portáli, ak tieto informácie sú v rozpore s predmetom alebo predpismi portálu alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4.6. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejňovať informácie používateľa na portáli (najmä reklamné informácie), ak používateľ nesplnil platobné povinnosti za poskytované služby (t.j. za služby, pre ktoré sú tieto povinnosti ustanovené týmito alebo inými pravidlami a / alebo podmienkami zverejnenými na portáli).
4.7. Prevádzkovateľ má právo vymazať materiály, ktoré predtým zverejnil používateľ na portáli, ak sa preukáže, že tieto materiály priamo alebo nepriamo odporujú týmto podmienkam a / alebo právnemu poriadku Slovenskej republiky.
4.8. Prevádzkovateľ nerieši spory a / alebo konfliktné situácie vznikajúce medzi používateľmi, vyhradzuje si však právo zablokovať prístup používateľa na portál v prípade sťažností iných používateľov.
4.9. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť a / alebo ukončiť prístup používateľom na portál bez predchádzajúceho oznámenia a bez vysvetlenia a nie je za zodpovedný za možné škody spôsobené týmito činmi používateľom.
4.10. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo ukončiť prístup ktoréhokoľvek používateľa na portál, ak má prevádzkovateľ dôvody na to, aby považoval prítomnosť používateľa na portáli za nebezpečnú alebo nepohodlnú pre ostatných používateľov a / alebo pre portál.
4.11. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonávať preventívne a / alebo iné práce na portáli, ukončiť prístup používateľov na portál z akýchkoľvek technických dôvodov, s alebo bez upozornenia, bez zodpovednosti za možnú škodu spôsobenú týmto konaním používateľom.
4.12. Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia, s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho, opraviť, zmeniť a vymazať všetky správy a materiály používateľov, ktoré porušujú tieto podmienky.
4.13. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť služby portálu, softvér a kód portálu, dizajn a akýkoľvek obsah portálu, a to bez oznámenia používateľom.
4.14. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pre zverejňovanie materiálov a inzerátov.
4.15. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť ceny inzercie a / alebo doplnkových služieb bez predchádzajúceho oznámenia používateľom.

 

5. Práva a povinnosti registrovaných používateľov

 

5.1. Registrovaný užívateľ získa prístup ku všetkým službám portálu poskytnutým pre registrovaných používateľov.
5.2. Registrovanému používateľovi je na portáli poskytnutý jeho vlastný profil, ktorý mu umožňuje pracovať s jeho osobným účtom. Registrovaný používateľ môže prostredníctvom svojho osobného účtu:

  • zverejňovať inzeráty v nasledujúcich kategóriách - práca, nehnuteľnosť, vybavenie
  • mať prístup k svojmu osobnému účtu
  • odstraňovať a editovať vlastné inzeráty
  • ukladať akékoľvek inzeráty do obľúbených
  • ukladať vlastné kritériá hľadania a podľa týchto kritérií dostávať e-maily len s vyhovujúcimi inzerátmi
  • pridávať ako profilový obrázok svoje fotografie alebo logo spoločnosti
  • nakupovať platené služby portálu
  • pridať na stránku inzerentovho profilu odkaz na webovú stránku vlastnej spoločnosti
  • dostať na stránku inzerentovho profilu odkaz na stránku vlastnej spoločnosti v katalógu Stomatolog.INFO (ak táto stránka je k dispozícii)

5.3. Registrovaní používatelia sú povinní zverejňovať na portáli iba overené informácie.
5.4. Registrovaní používatelia sú povinní zverejňovať na portáli informácie, ktoré neobsahujú materiály a správy, priamo alebo nepriamo porušujúce právny poriadok Slovenskej republiky, vrátane inzerátov v rozpore s ľudskými a morálnymi normami, propagácie násilia, akejkoľvek formy diskriminácie, obsahujúcich vulgárne výrazy, pornografiu, hrozby a výzvy na nezákonné konanie alebo spôsobenie ujmy na právach a záujmoch tretích strán. Všetky problémy vyplývajúce zo zverejnených informácií, vrátane nárokov tretích osôb, ktorých záujmy sú v dôsledku vyššie uvedeného porušené, musí používateľ vyriešiť nezávisle a na svoje vlastné náklady.
5.5. Registrovaní používatelia sú povinní nezávisle prijímať opatrenia na ochranu svojich registračných údajov (používateľské meno, e-mailová adresa, heslo) a svojho účtu pred neoprávneným prístupom.
5.2. Na portáli je zakázané:
5.2.1. Zverejňovanie informácií, ktoré nezodpovedajú predmetu a formátu portálu, akýmkoľvek spôsobom zasahuje do práv niekoho alebo je nežiaduca na portáli.
5.2.2. Uverejňovanie obrázkov, textových správ a iných materiálov, ktoré priamo alebo nepriamo porušujú právny poriadok Slovenskej republiky, protirečia univerzálnym a morálnym normám, porušujú normy slušnosti a morálky, propagujú násilie, diskrimináciu v akejkoľvek podobe, obsahujú vulgárne výrazy, pornografiu, hrozby a výzvy na nezákonné konanie, neoprávnenú reklamu.
5.2.4. Uverejňovanie spamových správ.
5.2.5. Akýmkoľvek spôsobom sa snažiť získať prístup k účtu iného používateľa (používateľov).
5.2.6. Zverejňovať nepravdivé informácie.
5.2.7. Registrovať konto pre inú osobu bez jej súhlasu.
5.2.9. Zverejňovať osobné údaje tretích osôb (pas, kontaktné údaje, adresy atď.) bez ich vedomia a súhlasu.
5.2.10. Zverejňovať údaje a informácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú autorské práva a práva vlastníctva tretích osôb.
5.2.11. Rušiť iných používateľov v používaní portálu.
5.2.12. Konať spôsobom, ktorý porušuje tieto podmienky alebo iné pravidlá zverejnené na portáli.

 

6. Vlastníctvo

 

6.1. Všetky registrované ochranné známky a autorské práva na logá, obsah a grafické prvky uvedené alebo zobrazené v obsahu portálu patria ich zákonným vlastníkom.
6.2. Vlastník portálu vlastní práva na duševné vlastníctvo k dizajnu portálu a informáciám na ňom zverejneným, vrátane vzhľadu a špeciálnych farebných kombinácií, tvaru tlačidiel a ďalších grafických prvkov portálu.
6.3. Podľa týchto podmienok používateľ zaručuje a berie na vedomie, že materiály a služby tohto portálu nemôžu byť kopírované, upravované, opätovne publikované, poskytované tretím stranám ani prenajímané alebo predané. Používateľ zaručuje, že nemá v úmysle použiť tento obsah na nezákonné účely.
6.4. Na portáli je zakázané publikovať materiály, ktoré porušujú autorské práva ostatných používateľov. Všetky informácie zverejnené na tejto stránke sa považujú za vlastníctvo používateľov, ktorými tieto informácie boli zverejnené, pokiaľ nie je dôvod považovať inak. Ak existujú dôkazy o porušení, kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
6.5. Informácie, ktoré portál zverejňuje vo svojom vlastnom mene, sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa. Akékoľvek kopírovanie textov, popisov, obrázkov a ďalších informácií vrátane aktívneho odkazu na stránky s materiálmi na portáli je povolené iba na základe predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa.
6.6. Používanie materiálov portálu na komerčné účely bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené.

 

7. Webové stránky a obsah tretích osôb

 

7.1. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky (webové stránky tretích osôb). Takéto stránky a obsah na nich zverejnený nekontroluje prevádzkovateľ portálu. Portál nie je zodpovedný za materiály zverejnené na týchto stránkach, vyjadrené názory a vyhlásenia, ako aj za ich dostupnosť a následky ich užívania používateľom portálu.
7.2. Odkaz (v akejkoľvek podobe) na akýkoľvek web, produkt, službu, akékoľvek informácie komerčného alebo nekomerčného charakteru zverejnené na portáli nepredstavuje schválenie alebo odporúčanie týchto produktov (služieb, aktivít) zo strany Stomatolog.INFO, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak.

 

8. Zodpovednosť za vady

 


8.1. Prevádzkovateľ poskytuje portál v stave „v akom je“ so všetkými príležitosťami na použitie.
8.2. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah, presnosť, úplnosť alebo relevantnosť informácií zverejňovaných používateľmi. Nie prevádzkovateľ, ale používatelia, preberajú úplnú zodpovednosť za informácie, ktoré zverejňujú na portáli, vrátane textových informácií, log, fotografií, noviniek, videí a ďalších materiálov.
8.3. Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za použitie (legálnych aj nelegálnych) informácií zverejnených na portáli tretími osobami. Používatelia sú v plnej miere zodpovední za porušenie autorských práv na informácie zverejnené na portáli.
8.4. Prevádzkovateľ portálu za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť za škodu spôsobenú návštevníkovi použitím informácií zverejnených na portáli. Riziko spojené s použitím zverejnených informácií je výlučne na používateľovi.
8.5. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za stratu a / alebo zmenu informácií zverejnených na portáli používateľom.
8.6. Prevádzkovateľ portálu nezaručuje bezpečnosť užívateľského profilu.
8.7. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za škody, straty alebo výdavky spojené s použitím alebo zverejnením informácií na portáli.
8.8. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za priame alebo nepriame škody spôsobené používateľom v dôsledku používania alebo nemožnosti používania portálu, v dôsledku chýb, prerušenia práce, vymazania súborov, zmien funkcií, defektov, spôsobené meškania počas prenosu údajov atď.
8.9. Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za škodu spôsobenú používateľom v dôsledku odcudzenia ich dôverných informácií tretími osobami.
8.10. Prevádzkovateľ nezaručuje, že portál bude spĺňať všetky požiadavky používateľov, nezaručuje absenciu chýb a porúch pri prevádzke softvéru alebo, že portál bude kedykoľvek k dispozícii.
8.11. Prevádzkovateľ nezaručuje, že výsledky, ktoré môžu byť získané pri používaní portálu, budú účinné, spoľahlivé a presné, alebo budú zodpovedať požiadavkám používateľa.
8.12. Sťahovanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov z portálu vykonáva používateľ na svoje vlastné riziko. Používateľ je plne zodpovedný za stratu informácií alebo škodu spôsobenú jeho počítaču atď. v dôsledku sťahovania informácií z portálu.
8.13. Prevádzkovateľ nezaručuje, že kvalita tovaru, služieb alebo informácií zakúpených alebo získaných pomocou portálu splní očakávania alebo požiadavky užívateľa portálu.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky medzi používateľom a prevádzkovateľom.
9.2. Ak je z nejakého dôvodu jedno alebo viac ustanovení podmienok budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
9.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú: podmienky spracovania osobných údajov, súbory cookies, pravidlá zverejňovania inzerátov.
9.4. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nezhôd týkajúcich sa vykonania týchto podmienok, používateľ a prevádzkovateľ vyvinú maximálne úsilie na ich vyriešenie prostredníctvom rokovaní. V prípade, že spory nebudú riešené rokovaním, budú spory predmetom riešenia spôsobom, ktorý predpisuje právny poriadok Slovenskej republiky. Postup riešenia sporu v prípravnom konaní je povinný. Nárok sa zasiela písomne ​​na adresu prevádzkovateľa. Lehota na vybavenie nároku je jeden kalendárny mesiac odo dňa jej prijatia prevádzkovateľom.